STATUTEN

TITEL I – BENAMING EN VOORWERP

Art. 1.
De VZW wordt “Koninklijke Scheidsrechtersvereniging Noordergouw” genoemd, of afgekort “KSV Noordergouw”, of “KSVN”. Deze vereniging is de voortzetting van de feitelijke vereniging SV Noordergouw, opgericht in 1954. De clubkleuren van de vereniging zijn blauw en wit.

Art. 2.
De maatschappelijke zetel van de VZW bevindt zich in het Vlaams Gewest, meerbepaald in gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Middels eenvoudige beslissing kan het bestuursorgaan deze verplaatsen binnen de grenzen van het arrondissement.

Art. 3.
De vereniging verbindt zich ertoe de statuten en het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (afgekort K.B.V.B.) en Voetbal Vlaanderen (afgekort V.V.) na te leven. Elke bepaling van deze statuten, die strijdig zou zijn met het reglement van de K.B.V.B. of V.V., wordt ten aanzien van deze laatste als nietig beschouwd.

Het promoten van de voetbalarbitrage is het voorwerp van de vereniging. Dit middels de ondersteuning voor rekrutering en retentie van scheidsrechters en het samenbrengen en begeleiden van scheidsrechters in de regio Noorderkempen.

De VZW streeft een belangeloos doel na, maar kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezelijking van dit doel leiden. Zo kan de vereniging commerciële activiteiten verrichten, zelfs in hoofdorde, voor zover de opbrengst uitsluitend besteed wordt aan het doel van de vereniging.

Art. 4.
De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan ten allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering.

Art. 5.
Communicatie van en naar de VZW, gebeurt via het officiële mailadres van de vereniging.  Leden die geen mailadres hebben doorgegeven bij hun inschrijving, of leden die hier specifiek om vroegen, zullen de communicatie per post ontvangen.

Art. 6.
De VZW voorziet in een intern reglement, voor verdere duiding omtrent de werking van de VZW. Dit document wordt beheerd door het bestuursorgaan. De laatste versie werd goedgekeurd door het bestuursorgaan op 2 oktober 2020.

Art. 7. 
De vereniging en zijn leden onthouden zich van iedere vorm van discriminatie of voorkeur inzake taal, nationaliteit, religie, politiek- en sexuele voorkeur.

TITEL II – LEDEN

Art. 8.
De VZW bestaat uit effectieve- en toegetreden leden. Het minimum aantal leden van de vereniging bedraagt twee effectieve leden. Er is geen maximum op het aantal leden van de vereniging.

De effectieve leden zijn stemgerechtigd en deel van de algemene vergadering. Effectief lid ben je indien voldaan aan art. 9 en in de hoedanigheid van aangesloten en actief scheidsrechter van de KBVB of VV, officiële en actieve functie bij de KBVB of VV, of verdienstelijk lid, die minimaal 3 jaar effectief lid was en schriftelijk toestemming kreeg van het bestuursorgaan om toe te treden als effectief lid.

Indien niet in de hoedanigheid van effectief lid, zoals hierboven beschreven en mits voldaan aan art. 9 van deze statuten, kan je toetreden tot de VZW als toegetreden lid. Een toegetreden lid is niet stemgerechtigd en geen lid van de algemene vergadering. De rechten en plichten van toegetreden leden beperken zich tot wat beschreven staat in deze statuten.

Toegetreden leden kunnen onderverdeeld worden in volgende categorieën:

  1. Sympathisanten zijn toegetreden leden dewelke nooit waren aangesloten bij de KBVB of VV en indien conform art. 9 kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
  2. Werkende leden zijn sympathisanten, die ingevolge hun inspanningen voor de vereniging door het bestuursorgaan werden benoemd als werkend lid en daarbij werden vrijgesteld aan de verplichtingen beschreven in art. 9.

Art. 9.
Het lidgeld voor de VZW wordt bepaald door het bestuursorgaan en bedraagt maxi-maal 125 euro. Het lidgeld dient door alle leden jaarlijks betaald te worden vòòr de termijn, die is bepaald door het bestuursorgaan. Uitzondering hierop zijn leden, dewelke gezien hun bijdrage aan de VZW door het bestuursorgaan werden vrijgesteld voor de betaling van hun lidgeld. Ook nieuwe leden en beginnende scheidsrechters worden vrijgesteld voor hun lidgeld voor het eerste lopende boekjaar dat zij lid worden van de vereniging.

Art. 10.
Iedereen kan lid worden van de vereniging middels schriftelijke en ondertekende aanvraag aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist, zonder beroep, over de aanvaarding van nieuwe effectieve- en toegetreden leden en dit zonder rechtvaardiging van haar beslissing.

Art. 11.
Elk lid kan ten alle tijde uit de vereniging stappen. Dit ontslag dient schriftelijk ingediend worden bij het bestuursorgaan. Een lid dat zijn lidgeld niet betaald heeft voor de opgegeven termijn, bepaald door het bestuursorgaan, of schulden heeft aan de VZW bij het ingaan van het nieuwe boekjaar op 1 juli, wordt geacht ontslagnemend te zijn en ziet ingevolge af van alle voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de VZW.

De uitsluiting van een lid kan volgens de wettelijke bepalingen slechts gebeuren door de algemene vergadering. Om rechtsgeldig te zijn dient de uitsluiting vermeldt te worden op de dagorde van de algemene vergadering en goedgekeurd te worden met meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In afwachting van deze beslissing kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen, indien de persoon zijn administratieve of financiële verplichtingen ten aanzien van de VZW niet nakomt, of schade heeft toegebracht aan de naam of belangen van de VZW.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen aanspraak maken op enige financiële of materiële compensatie van de vereniging.

Art. 12.
Een lidmaatschap is steeds geldig voor 1 seizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni.

Art. 13.
Eenieder lid verklaart zich middels zijn lidmaatschap akkoord met de statuten en het intern reglement van de VZW en dient zich ten alle tijden te schikken naar de instructies van het bestuursorgaan of de aanwezige leden hiervan.

Geen enkel lid mag, zonder toestemming van het bestuursorgaan, de naam of het logo van de vereniging gebruiken.

Indien een lid acteert in naam van de vereniging, dient hij of zij zich welvoeglijk en voorbeeldig te gedragen, dit zonder schade toe te brengen aan de naam of belangen van de vereniging. Indien het bestuursorgaan van mening is dat de belangen en de goede naam van de vereniging in het gedrang gebracht werden, kan het bestuursorgaan aan de eerstvolgende algemene vergadering voorstellen om het lid uit te sluiten.

TITEL III – BESTUURSORGAAN

Art. 14.
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie en ten hoogste 10 bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien het maximum aantal leden voor het bestuursorgaan werd bereikt en er meerdere kandidaten zijn voor één enkele vacature binnen het bestuursorgaan, wordt de keuze gemaakt middels een geheime stemming op de algemene vergadering.

Art. 15.
Elk meerderjarig effectief lid kan zich kandidaat stellen voor de functie van bestuurder, middels een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan. Hij of zij wordt middels dit verzoek verkiesbaar op de eerstvolgende algemene vergadering voor een mandaat van onbepaalde duur. Een bestuurder is evenwel ten allen tijde afzetbaar bij geheime stemming door de algemene vergadering. Elke bestuurder oefent zijn mandaat onbezoldigd uit.

Art. 16.
Elk vrijwillig ontslag van een bestuurder dient schriftelijk en ondertekend aan het bestuursorgaan overgemaakt te worden. Het vrijwillig ontslag zal, na aanvaarding door het bestuursorgaan, worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. Een bestuurder wordt geacht ontslagnemend te zijn wanneer hij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om zijn functie van bestuurder uit te voeren, wanneer hij drie maal aansluitend en zonder kennisgeving afwezig was op een samenkomst van het bestuursorgaan, of wanneer de bestuurder in een bepaalde hoedanigheid effectief lid was van het bestuursorgaan en deze hoedanigheid verliest.

Art. 17.
Het bestuursorgaan kiest bij geheime stemming en met gewone meerderheid van stemmen in zijn schoot een voorzitter, een ondervoorzitter, dewelke niet gelijk mag zijn aan het mandaat van secretaris, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, of ondergeschikt en achtereenvolgens naargelang afwezigheid de ondervoorzitter of de secretaris, roepen het bestuursorgaan maandelijks bijeen middels een mail aan de bestuurders met vermelding van de plaats, datum, uur en dagorde. De voorzitter, of ondergeschikt en achtereenvolgens naargelang afwezigheid de eerste ondervoorzitter of een lid van het bestuursorgaan aangeduid door de voorzitter, zit de vergadering voor. Het bestuursorgaan kan ook samengeroepen worden wanneer meer dan 50% van de leden van het bestuursorgaan dit nodig acht.

Art. 18.
Beslissingen van het bestuursorgaan zijn enkel geldig bij gewone meerderheid, indien de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elk lid van het bestuursorgaan beschikt over één stem en kan slechts houder zijn van één ondertekende volmacht. Bij staking van stemmen beslist de stem van het lid dat de vergadering voorzit.

Art. 19. 
Op uitnodiging van de voorzitter of minstens drie andere bestuurders, kunnen personen, al dan niet lid van de vereniging, het bestuursorgaan bijwonen, teneinde deskundig advies van deze personen in te winnen inzake een punt van de dagorde.

Art. 20.
Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruikt gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen. Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan, wordt gelijkgesteld met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan.

Art. 21.
Het bestuursorgaan van de vereniging is de uitvoerende macht in buitengewone, onvoorziene en dringende gevallen en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van diegene die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging tegenover derden, geldig vertegenwoordigd middels de gezamenlijke handtekening van minimaal twee leden van het bestuursorgaan.

Art. 22.
Besluiten van het bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen, opgemaakt door de secretaris, de hulpsecretaris of bij hun afwezigheid door een lid van het bestuursorgaan, aangeduid door de voorzitter en ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.  Deze notulen liggen steeds ter inzage van alle leden op de maatschappelijke zetel en zullen aansluitend per mail of post gedeeld worden met alle leden van het bestuursorgaan, zoals beschreven in art 5.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

Art. 23.
De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging en is samengesteld uit alle effectieve leden, dewelke elks  beschikken over één gelijke stem. Een effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen middels een onderhandse volmacht. Een effectief lid kan slechts houder zijn van één volmacht.

Art. 24.
De voorzitter van het bestuursorgaan zal de algemene vergadering voorzitten, of bij afwezigheid de eerste ondervoorzitter van het bestuursorgaan. Indien ook hij of zij afwezig is, zal de algemene vergadering voorgezeten worden door een lid van het bestuursorgaan, aangeduid door de voorzitter.

Art. 25.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van statuten, het benoemen en het ontslaan van leden van het bestuursorgaan, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het verlenen van kwijting, wijzigen van het intern reglement en het vrijwillig ontbinden van de vereniging. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuursorgaan.

Art. 26.
De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen, telkens maximaal 6 maanden na het einde van het boekjaar. Dit ter goedkeuring van de jaarrekening en begroting en kwijting van de bestuurders. Het bestuursorgaan zal bovendien een buitengewone algemene vergadering samenroepen als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, of wanneer één vijfde van de leden schriftelijk daarom verzoekt en dit binnen de maand volgend op dat verzoek.

Art. 27.
De oproeping gebeurt door het bestuursorgaan conform art 5 en dit ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering. Deze uitnodiging bevat de plaats, de dag, het uur en de dagorde van de vergadering.

Art. 28.
Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen leden op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. Er wordt in dat geval gebruik gemaakt van een elektronisch communicatiemiddel, dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de bespreking tijdens de vergadering. Tevens moet het de leden in staat stellen om hun stemrecht en/of vraagrecht uit te oefenen. Een lid dat op deze manier op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt gelijkgesteld met een lid dat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op de algemene vergadering.

Art. 29.
De algemene vergadering kan uitsluitend beslissen over punten opgenomen in de dagorde van de algemene vergadering. Elk onderwerp dat ten laatste twintig kalenderdagen voor aanvang schriftelijk wordt voorgedragen aan het bestuursorgaan, door minstens een twintigste van de aangesloten leden, moet eveneens op de agenda worden vermeldt. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen enkel behandeld worden mits akkoord van de helft van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Art. 30.
Beslissingen binnen de algemene vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van hij of zij die de algemene vergadering voorzit doorslaggevend. Een statuten wijziging en een uitsluiting van een lid is enkel aangenomen, wanneer zij twee derden van de uitgebrachte stemmen verkregen. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging of wanneer een beslissing tot vrijwillige ontbinding van de VZW voorligt, is zij enkel rechtsgeldig bij vier vijfden van de uitgebrachte stemmen. Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen noch in de teller, of noch in de noemer meegerekend.

Wijzigingen van de statuten of doel van de VZW, uitsluiting van leden of ontbinding van de VZW, kan slechts indien dit punt op de oproeping is vermeld en met een aanwezigheidsquorum of vertegenwoordiging van twee derden van de effectieve leden. Wordt dit aantal niet bereikt, dan dient een tweede bijeengeroeping, die tenminste vijftien dagen na de huidige zitting wordt gehouden een geldig besluit te nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art. 31.
Besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen, opgemaakt door de secretaris, de hulpsecretaris of bij hun afwezigheid door een lid van het bestuursorgaan, aangeduid door de voorzitter. Deze liggen steeds ter inzage van alle leden op de maatschappelijke zetel en zullen aansluitend op de algemene vergadering per mail of post gedeeld worden met alle leden, zoals beschreven in art 5.

TITEL V – BEGROTING EN JAARREKENING

Art. 32.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Art. 33.
De boekhouding wordt gevoerd door het bestuursorgaan conform alle wettelijke bepalingen.

Art. 34.
Ieder jaar en ten laatste zes maanden na het afsluiting van het boekjaar, legt het bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het aansluitende boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op zijn beurt 2 commissarissen aanduiden uit zijn leden. Deze commissarissen zullen middels aftekening van de jaarrekening kwijting verlenen aan het bestuursorgaan en zijn bestuurders.

TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFING

Art. 35.
In geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Art. 36.  
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan het Sociaal Fonds der Scheidsrechters van Antwerpen, of ondergeschikt een instelling of vereniging, die de arbitrage in de voetbalsport promoot.

TITEL VII – DIVERSE BEPALINGEN

Art. 37. 
Alle gevallen niet voorzien in deze statuten, vallen onder de toepassingen beschreven in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Deze statuten vervangen integraal en alle voorgaande statuten en werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 2 oktober 2020 met 100% van de stemmen, uitgebracht door 92% van de stemgerechtigde leden. Onderstaande vertegenwoordigt volgens art. 22 door:

  • Dhr. Christophe Cox, geboren 16 juni 1990 en woonachtig te ________________________, verder genoemd als de voorzitter.
  • Dhr. Eric Deckers, geboren 11 oktober 1966 en woonachtig te ________________________ verder genoemd als de secretaris.

Opgemaakt in tweevoud te Gooreind op 2 oktober 2020,

De voorzitter,                                                                                             De secretaris,
Dhr. C. Cox                                                                                                 Dhr. E. Deckers