TITEL I – DE VERENIGING

Art. 1.
De vereniging Koninklijke Scheidsrechtersvereniging Noordergouw is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Beukenlei 5 bus 3L in 2960 Brecht.

Art. 2.
Het promoten van de voetbalarbitrage is het doel van de vereniging. Dit door ondersteuning voor rekrutering en retentie van scheidsrechters en het samenbrengen en begeleiden van scheidsrechters in de regio Noorderkempen.

Art. 3.
Communicatie van en door de vereniging gebeurt via het officiële mailadres van de vereniging, zijnde noordergouw@ksvn.be

TITEL II – LEDEN

Art. 4.
Iedereen kan zich lid maken van de vereniging via invulling het document aanvraag tot lidmaatschap op de website en betaling van het verschuldigde lidgeld.

Art. 5.
Het lidgeld van de vereniging bedraagt 30 euro. Als leden hun lidgeld betalen voor 1 september van het lopende seizoen, ontvangen zij 5 euro korting. Leden die hun lidgeld niet hebben betaald op 1 december van het lopende seizoen, worden als ontslagnemend beschouwd en zien daarbij af van verdere deelname aan activiteiten of voordelen verbonden aan de vereniging.

Art. 6.
Beginnende scheidsrechters zullen bij lidmaatschap in hun eerste seizoen vrijgesteld worden voor betaling van het lidgeld in dat lopende seizoen.

Art. 7.
Een lidmaatschap is steeds geldig voor 1 seizoen, lopende van 1 juli tot en met 30 juni.

Art. 8.
Eenieder lid verklaart zich middels zijn lidmaatschap akkoord met de statuten en het intern reglement van de vereniging en dient zich ten alle tijden te schikken naar de instructies van het bestuursorgaan of de aanwezige leden hiervan.

Art. 9.
Geen enkel lid mag, zonder toestemming van het bestuursorgaan, de naam of het logo van de vereniging gebruiken.

Art. 10.
Als een lid acteert in naam van de vereniging, dient hij of zij zich welvoeglijk en voorbeeldig te gedragen, dit zonder schade toe te brengen aan de naam of belangen van de vereniging en onthouden zich daarbij aan iedere vorm van discriminatie of voorkeur over taal, nationaliteit, religie, politiek- en seksuele voorkeur. Als het bestuursorgaan van mening is dat de belangen en de goede naam van de vereniging in het gedrang gebracht werden, kan het bestuursorgaan aan de eerstvolgende algemene vergadering voorstellen om het lid uit te sluiten.

TITEL III – BESTUURSORGAAN

Art. 11.
Samenstelling en taakverdeling binnen het bestuursorgaan van de vereniging:

 • Voorzitter: Cox Christophe, geboren 16 juni 1990 en woonachtig te ________________________
 • Ondervoorzitter: Proost Geert, geboren 21 september 1990 en woonachtig te ________________________
 • Secretaris: Schepens Bart, geboren 15 september 1979 en woonachtig te ________________________
 • Penningmeester: Gysen Mark, geboren 14 augustus 1956 en woonachtig te ________________________
 • Raadslid: De Beuckelaer Arne, geboren 17 juni 1998 en woonachtig te ________________________
 • Raadslid: Renders Nico, geboren 28 september 2004 en woonachtig te ________________________

Art. 12.
Taakomschrijving van het bestuursorgaan:

 • De voorzitter verzekert het goede verloop van de vergadering en de naleving van dit intern reglement. Hij heeft de leiding over de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in alle officiële omstandigheden.
 • De ondervoorzitter staat de voorzitter bij en vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Bij ontslagname of overlijden van de voorzitter in de loop van het werkjaar, zal de ondervoorzitter het mandaat van voorzitter voortzetten tot de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan.
 • De secretaris staat in voor het proces-verbaal van de vergaderingen, de briefwisseling van de vereniging en het verzenden van de uitnodigingen. De verslagen van de vergaderingen worden door hem bewaard en, na voorlezing en goedkeuring op de eerstvolgende vergadering, getekend door de voorzitter en de secretaris. Hij is eveneens gelast met de bewaring van de archieven en geeft op de jaarlijkse Algemene Vergadering het jaarverslag over de werking van de vereniging in het afgelopen jaar.
 • De penningmeester voert de financiële administratie van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden en actualiseren van de boekhouding (verwerking van inkomsten en uitgaven, controle op tijdige betalingen, opstellen van jaarrekening en begroting, uitvoeren van financiële transacties, etc.). De penningmeester brengt maandelijks verslag uit over de financiële toestand op de vergadering van het bestuursorgaan. In samenwerking met de secretaris houdt hij een ledenlijst bij die bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
 • De raadsleden zijn mee verantwoordelijk voor allerlei organisaties binnen de vereniging en dragen bij tot de goede werking van de vereniging.

TITEL IV – BEGROTING EN REKENINGEN

Art. 13.
De penningmeester staat in voor de begroting en jaarrekeningen, dewelke na goedkeuring door het bestuursorgaan uiterlijk 6 maanden na afsluiting van het boekjaar laat goedkeuren door de algemene vergadering van de vereniging, waarna ze neergelegd worden bij de Ondernemingsrechtbank.

Art. 14.
Financiële verrichten boven de 50 euro behoeven voorafgaand een akkoord van voorzitter en penningmeester. Verrichtingen boven de 200 euro behoeven voorafgaand een meerderheidsakkoord binnen de raad van bestuur van de vereniging.

Art. 15.
Binnen het kader van de goedgekeurde begroting en rekening houdend met de draagwijdte van hun volmacht zijn de voorzitter en de penningmeester gedelegeerd voor alle financiële verrichtingen.

TITEL V – PRIVACY

Art. 16.
De vereniging vindt de privacy van uw persoonsgegevens belangrijk. Daarom werken wij in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR), dewelke in voege kwam per 25 mei 2018 en de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerkingen waar KSV Noordergouw enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of andere ondergeschikte verenigingen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring op hun respectievelijke websites.

Art. 17.
Het begrip ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat onder meer over namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens, die kenmerkend zijn voor de identiteit van een natuurlijk persoon. Met verwerken bedoelt men het verzamelen, opslaan, delen en gebruiken van deze persoonsgegevens. Wij verwerken in onze vereniging dus een aantal persoonsgegevens. Dat doen wij niet zomaar. Wij gebruiken ze voor de goede werking en uitbouw van onze vereniging.

Art. 18.
De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht. U kan ons contacteren via onderstaande kanalen:

KSV Noordergouw VZW
P/A Beukenlei 5/3L, 2960 Brecht
Mail: noordergouw@ksvn.be
Website: www.ksvn.be

Art. 19.
Gegevens worden verwerkt op rechtsgrond van noodzakelijkheid via hun contractuele verbinding van lidmaatschap bij inschrijving, bij bevestiging van verlenging via betaling van het lidgeld, door gebruik te maken van zijn diensten via contactopname op de website, of via contractuele afspraken met sponsors of leveranciers. Gegevens die verwerkt worden zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (in geval van sponsorings- of leverancierscontracten)
 • Geboortedatum en -plaats (in geval van leden)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer (in geval van sponsorings- of leverancierscontracten)
 • Uw IP-adres (voor website bezoekers)

Art. 20.
De vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom worden gegevens bewaard via een datadocument in een Cloud service, beveiligd met een paswoord en zijn ze enkel toegankelijk voor leden van het bestuursorgaan. Ze worden verwerkt vanaf afsluiting van de verbintenis en niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen van de verbintenis te realiseren. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. De regels rond GDPR leggen op dat bij een ernstige inbreuk op de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen, dit binnen de 72 uur aan alle betrokkenen moet worden gemeld. Die maatregel is van toepassing wanneer er een groot risico is voor de veiligheid en vrijheid van de betrokkenen. Daarnaast zal er ook aangifte gedaan worden bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming volgens de daarvoor voorziene wettelijke procedures. Tenslotte stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Art. 21.
Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doelen, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten kunnen wij de persoonsgegevens delen met derden partijen, indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven of dit noodzakelijk is. De gegevens worden gebruikt en/of gedeeld voor volgende doelen:

 • Gebruikt voor communicatie met de leden en ledenadministratie
 • Gebruikt voor het optimaliseren van de werking van de vereniging.
 • Gedeeld voor verzekeringen en wettelijke verplichtingen en voor het verkrijgen van subsidies.
 • Gedeeld met andere verenigingen zoals de KBVB en andere ondergeschikte verenigingen.
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op de website en sociale kanalen.

Art. 22.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit bestandje is noodzakelijk voor een goede werking van de website. We maken een onderscheid tussen noodzakelijke functionele cookies, die verplicht zijn voor een goede technische werking van de website en niet-noodzakelijke cookies en trackingsmechanismen, die bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van het bezoek- en klikgedrag op onze website, dit om de werking van onze website te verbeteren. In dit kader maakt de vereniging gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het IP-adres, wordt zo overgebracht naar en door Google beheerde servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen graag naar het privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie in deze.

Art. 23.
Door zijn lidmaatschap bij de vereniging of door deelname aan activiteiten van de vereniging, de KBVB, of andere ondergeschikte verenigingen, geef je impliciet toestemming voor het nemen en gebruiken van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden tijdens deze activiteiten. De vereniging springt zorgvuldig om met foto’s en video’s. Mocht u (ook achteraf) een probleem hebben met het gebruik van een foto, kan u eenvoudig contact opnemen met de vereniging volgens de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Art. 24.
Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie of verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens en je kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Je kan ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem over persoonsgegevens. Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij aan jou vragen om je te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek. Bij klachten mag je steeds onze vereniging contacteren. De contactgegevens staan in deze privacyverklaring. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.becontact@apd-gba.be).

TITEL VI – DIVERSE BEPALINGEN

Art. 25.
Alle bepalingen in dit reglement strijdig met de statuten van de vereniging of strijdig met andere wettelijke bepalingen, worden steeds in het nadeel van dit reglement beslecht.

Dit reglement van interne orde vervangt integraal en alle voorgaande reglementen en werd goedgekeurd door de vergadering van het bestuursorgaan van 12 maart 2024 met 100% van de stemmen, uitgebracht door 100% van de stemgerechtigde leden. Onderstaande vertegenwoordigt volgens art. 22 van de statuten door:

 • Dhr. Christophe Cox, geboren 16 juni 1990 en woonachtig te ________________________, verder genoemd als de voorzitter.
 • Dhr. Bart Schepens, geboren 15 september 1979 en woonachtig te ________________________, verder genoemd als de secretaris.

Opgemaakt in tweevoud te Brecht op 12 maart 2024

De voorzitter,                                                                                             De secretaris,
Dhr. C. Cox                                                                                                 Dhr. B. Schepens